Comunicare

 

 

Stimulent de inserție

Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS?

AJPIS comunică prin poștă deciziile emise privind acordarea drepturilor.
Persoana solicitantă are dreptul să solicite duplicat sau copie după deciziile emise de AJPIS, în situațiile în care nu a intrat în posesia lor.(OUG nr.111/2010)

Cum poate afla care este stadiul dosarului personal?

Pentru a obține informații privind punerea în plată a stimulentului de inserție persoana interesată se poate adresa AJPIS, prin e-mail, telefonic sau direct la sediul instituției.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de nume?

Documentele necesare pentru modificarea numelui sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori;(HG nr.52/2011)

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal?

Reprezentantul legal al copilului în cazul dreptului la stimulentul de inserție se poate schimba numai în situația în care celălalt părinte solicită acordarea dreptului la stimulentul de inserție și sunt îndeplinite condițiile de acordare. (OUG nr.111/2010)

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata?

Pentru solicitarea unor drepturi restante cu titlul de stimulent de inserție este necesar ca persoana îndreptățită să depună la AJPIS Cluj o cerere în scris, la care se anexează copia actului de identitate.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa?

Documentele necesare pentru modificarea adresei persoanei beneficiare sunt :
– cererea scrisă depusă la AJPIS;
– copia actului de identitate al solicitantului.

Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala? Care este data platii stimulentului de inserție?

Perioada în care se efectuează plata stimulentului de inserție este în intervalul 08-27 a fiecărei luni.(OUG nr.111/2010)

O alta institutie mi-a solicitat o adeverinta cu ce bani incasez de la dumneavoastra (primarie, angajator, etc)! Ce trebuie sa fac?

AJPIS eliberează Fișa plății, document care cuprinde toate plățile efectuate lunar de agenția teritorială.
Pentru a obține acest document este necesar să depuneți o cerere la sediul AJPIS.

De unde provine debitul? Pana cand pot achita debitul ?

Debitul cu titlul de stimulent de inserție se constituie în situația în care persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție/
s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție.
Potrivit informațiilor din decizie și a prevederilor legale, debitul se poate achita în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei de debit fără a se plăti dobânzi/ penalități de întârziere. ( OUG nr.111/2010 OUG nr.44/2014)

“De ce a fost suspendata plata drepturilor de beneficii sociale ? De ce a fost suspendata plata dreptului la stimulentul de inserție ?”

Plata stimulentului de inserție poate fi suspendată în unul dintre următoarele cazuri:
-beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
– beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
– beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
– beneficiarul a decedat;
– în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.

(OUG nr.111/2010)

De ce a fost emisa decizie de debit, de ce se fac retineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale?

Decizia de debit la stimulentul de inserție poate fi emisă în următoarele situații:
– persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție;
– s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție;
Rețineri lunare la stimulentul de inserție se pot face în situația în care există un debit la stimulentul de inserție sau la alte beneficii de asistență socială, cu acordul scris al persoanei debitoare.
Sumele din beneficiile sociale pot fi poprite numai în baza unei adrese privind înființarea popririi emise de ANAF/AJFP, când poprirea are ca obiect un debit cu același titlu de beneficiu de asistență socială aflat în plată la AJPIS .(OUG nr.111/2010
OUG nr.44/2014)

Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea in cont a drepturilor de beneficii de asistenta sociala?

Pentru a solicita virarea dreptului la stimulentul de inserție în cont bancar, persoana va depune o cerere la AJPIS, la care va anexa copia actului de identitate și extrasul de cont bancar eliberat pe numele titularului dreptului la stimulentul de inserție.(HG nr.52/2011)

Cum se procedează în cazul în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție și în această perioadă se naște cel de-al doilea copil? Se poate acorda stimulent de inserție pentru primul copil și concediu și indemnizație pentru cel de-al doilea?

În această situație, părintele poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru cel de-al doilea copil.
Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula şi nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, respectiv majorarea cuantumului indemnizației. (HG nr.52/2011)

Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior? Cum se poate schimba reprezentantul legal în cazul stimulentului de inserție?

Reprezentantul legal al copilului în cazul dreptului la stimulentul de inserție se poate schimba numai în situația în care celălalt părinte solicită acordarea dreptului la stimulentul de inserție și sunt îndeplinite condițiile de acordare. (OUG nr.111/2010)

Ce trebuie sa fac ca sa ma transfer in alt judet pentru ca mi-am schimbat domiciliul?

Persoana beneficiară care și-a schimbat domiciliul/reședința depune o cerere la agenţia teritorială plătitoare a dreptului pentru a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a e

Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de ASF, VMG, ICC , plasament?

Se recomandă solicitarea de informații punctuale de la Biroul de relații cu publicul din cadrul AJPIS.
Unul dintre motive poate fi existența unui mandat neachitat deoarece persoana destinatară nu a fost găsită la adresa de domiciliu la data efectuării plății prin mandat poștal. (OUG nr.111/2010)

Care sunt motivele de sistare a platilor ?

Motivele de suspendare a plății stimulentului de inserție sunt următoarele:
– beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
– beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
– beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
– beneficiarul a decedat;
– în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
( OUG nr.111/2010)

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital?

Documentele necesare pentru modificarea statutului marital sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori;(HG nr.52/2011)

Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Actele administrative emise de AJPIS pot fi contestate în condițiile art.7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile de la data comunicării către beneficiar. (OUG nr.111/2010)

Care sunt conditiile de dobandire a drepturilor la beneficii sociale si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor? Care sunt conditiile de dobandire a dreptului la stimulentul de inserție si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Condițiile de dobândire a dreptului la stimulentul de inserție sunt următoarele:
– în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani, persoana solicitantă să fi realizat venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, sau să se fi aflat în una dintre situațiile enumerate la art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– să realizeze venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap, pentru a beneficia de stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap;
Documentele necesare pentru depunerea dosarelor sunt următoarele:
– cererea- tip care se înregistrează la Primăria de domiciliu/reședință;
– adeverința privind veniturile nete realizate în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani;
– dovada că s-a aflat în una dintre situațiile asimilate prevăzute de art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– declarația privind existența dovezii stagiului de cotizare la dosarul de indemnizație creștere copil, în situația persoanelor care au beneficiat inițial de ICC;
-copia actelor de identitate ale părinților, certificatelor de naștere ale copiilor, certificatului de căsătorie;
– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că realizează venituri supuse impozitului/ adeverință eliberată de ANAF/ copia contractului individual de muncă/ declarația unică privind veniturile realizate în baza PFA.
– actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), respectiv pentru persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă şi persoana care a fost numită tutore, respectiv:
1) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
2) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
3) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
4) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
5) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
6) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.

( OUG nr.111/2010;
H.G. nr.52/2011)

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverinte?

Adeverințele privind dreptul la stimulent de inserție se eliberează de AJPIS în aceeași zi în care a fost înregistrată cererea persoanei solicitante.

“Care este motivul pentru care nu mai primesc drepturile de beneficii de asistenta sociala? Care este motivul pentru care nu mai primesc dreptului la stimulentul de inserție?”

Motivul pentru care nu se mai plătește dreptul la stimulentul de inserție poate fi:
– copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2), respectiv a situației în care persoana își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap;
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului;
– copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap;
– a avut loc decesul copilului.( OUG nr.111/2010)

Când trebuie să se reia activitatea pentru a beneficia de stimulent de inserție?

Pentru ca o persoană să poată beneficia de dreptul la stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului încadrat în grad de handicap, este necesar să își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 2 ani/respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap. (sau trei luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani respectin 3 ani in cazul copilului cu handicap)( OUG nr.111/2010 H.G. nr.52/2011.)

Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac?

Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la AJPIS. Plata debitului se efectuează potrivit informațiilor din conținutul deciziei, în termen de maxim 180 de zile de la data comunicării, fără a se adăuga dobânzi și penalități de întârziere, în contul bancar indicat de AJPIS în decizie.(OUG nr.111/2010)

Am primit deciziile nu stiu ce sa fac cu ele si nici nu inteleg ce scrie in ele!

Decizia privind aprobarea/suspendarea/încetarea dreptului la stimulentul de inserție se comunică spre informare, persoanei beneficiare.
Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la AJPIS. (H.G. nr.52/2011 OUG nr.111/2010)

Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce?

Unul dintre motivele pentru care ați primit o sumă cu titlu de stimulent de inserție mai mică, decât în luna anterioară, poate fi faptul că s-a reținut 1/3 dintr-un debit cu titlu de S.I.
Un alt motiv poate fi datorită faptului că stimulentul de inserție se plătește în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.
(OUG nr.44/2014; OUG nr.111/2010)

Indemnizația pentru creșterea copilului

Care sunt conditiile de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului?

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.Drepturile de indemnizatie crestere copil se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Prevederile anterioare se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Va rog sa-mi spuneti ce acte am nevoie pentru depunerea dosarului ?

Drepturile reprezentând indemnizaţiile se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.( HG 52 din 19 ianuarie 2011 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor)

Unde se depune solicitarea și unde se pot afla informații privind transferul dreptului la beneficii sociale din si in alte judete?

In baza cererii solicitantului de transfer insotita de copie act identitate, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectueaza transferul electronic al CNP-ului in alt judet. Aceasta situatie este valabila in situatia in care solicitantul nu are prestatii active.In cazul in care are prestatii active acestea se inceteaza.Se face copie conform cu originalul dupa documentele din dosar si se transfera cu adresa de inaintare catre judetul unde are noul domiciliu.( HG 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor)

Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Cererile insotite de documente se depun la primaria de domiciliu pe raza careia domiciliaza sau are resedinta solicitantul.(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificarile si completarile ulterioare)

Se pot obține venituri pe perioada acordării concediului și indemnizației pentru creșterea copilului?

Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
c)in decursul unui an calendaristic se pot realiza venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de trei ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit respectv 6250 lei.(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificarile si completarile ulterioare)

Pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului persoanele care au achitat timp de 12 luni în ultimele 24 de luni anterior nașterii copilului contribuții de asigurări sociale?

Nu pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului decat persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modificarile si completarile ulterioare)

Pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului persoanele care realizează venituri supuse impozitului pe venit în baza unui contract de muncă cu timp parțial?

Pot beneficia de indemnizația  pentru creșterea copilului persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modificarile si completarile ulterioare)

Este obligatoriu ca celălalt părinte să solicite o lună ICC?

In situaţia în care celalalt parinte nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modificarile si completarile ulterioare)

De unde provine debitul? Pana cand pot achita debitul ?

Sumele reprezentând drepturile încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condiţiile legii, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei.
În situaţia în care, pe perioada concediului pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din OUG 111/2010, recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat o activitate.
(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modificarile si completarile ulterioare)

De ce a fost suspendata plata drepturilor de beneficii sociale?

Indemnizatia crestere copil poate fi suspendata cu ziua urmatoare din urmatoarele motive:
a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
g) beneficiarul a decedat;
h în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Cum se realizeaza transferul dosarelor privind beneficiile sociale sau al persoanelor dintr-un dosar de beneficii sociale in alt judet sau din alt judet ?

Dupa primirea cererilor de la registratura se scot din arhiva dosarele. Se inceteaza prestatia dupa care emite decizia. Se face o copie a dosarului conform cu originalul care se transmite judetului unde beneficiarul are noul domiciliu si se transfera electronic dosarul in SAFIR.( Art 31 din HG 52 din 19 ianuarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor)

Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior…?

Pentru ICC in cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexeaza certificatul de deces al beneficiarului de ICC si documente care atesta faptul ca a indeplinit sau nu conditiile de acordare a indemnizatiei (adeverinta primarie PATRINVEM , adeverinta ANAF ca nu a realizat venituri sau adeverinta tip cu veniturile realizate). Dupa ce mama minora a implinit varsta de 18 ani poate solicita prin cerere insotita de actul de identitate schimbarea RL la ICC de pe numele unuia dintre parinti pe numele ei.(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Cum se calculează perioada celor 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului.

Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.
(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Cum se calculeaza indemnizatia pentru cresterea copilului sau stimulentul de insertie daca s-a oprit luna celuilalt parinte?

Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.
(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Cum pot obtine o adeverinta ca am incasat indemnizatia ? Mi-am reluat activitatea si sunt în concediu medical, am nevoie de aceasta pentru dovedirea calitatii de asigurat.

Adeverinta se obtine de la sediul AJPIS unde beneficiarul se prezinta personal cu actul de identitate in vederea depunerii unei cereri si ridicarii adeverintei .

Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS?

Deciziite sunt trimise prin posta, sau le puteţi solicita la sediul agenţiei.( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Ce trebuie sa fac ca sa ma transfer in alt judet pentru ca mi-am schimbat domiciliul?

Trebuie sa depuneţi o cerere însoţită de copia actului dvs. de identitate, şi copia certificatului de naştere al copilului( HG 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor)

Ce trebuie sa contina dosarele depuse in vederea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului ?

Drepturile reprezentând indemnizaţiile se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.( HG 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor)

Ce formalități trebuie îndeplinite pentru intrarea în concediul pentru creșterea copilului de către celălalt părinte, pentru cel puțin o lună, conform art. 11 din OUG nr.111/2010?

In situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
Celalalt parinte isi depune cerere la primaria de domiciliu insotita de toate documentele prevazute de OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
(Art 11 alin 1 din Hotararea 52 din 19 ianuarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor)

Ce drepturi au persoanele care nasc inainte de implinirea varstei de 2 ani respectiv 3 ani in cazul copilului incadrat in grad de handicap?

Pe perioada suprapunerii , cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea(1250 lei).(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Ce documente se depun la dosarul de indemnizatie crestere copil/stimulent de insertie in cazul activitatilor independente?

Dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut după dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a eliberată de autorităţile în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de aceştia; actul de infiintare al societatii, rezolutia de la ONRC de suspendare a activitatii sau declaratia 070 inregistrata la ANAF in cazul profesiilor liberale.(Hotararea 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor)

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

In baza cererii solicitantului de transfer insotita de copie act identitate, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectueaza transferul electronic al CNP-ului in alt judet. Aceasta situatie este valabila in situatia in care solicitantul nu are prestatii active.

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

AJPIS a fost anuntata cu intarziere de catre beneficiar, primarie sau angajator de faptul ca a fost activitatea, încasare plăţi necuvenite( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de ASF, VMG, ICC , plasament?

A fost retinuta suma pentru recuperare debit si reordonantata diferenta care se cuvine.(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Care sunt motivele de sistare a platilor ?

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
d) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
e) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
g) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
h) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
i) beneficiarul a decedat;
j) în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
k) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
l) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Care sunt documentele necesare pentru modificari de nume?

Cartea de identitate, certificat casatorie, hotarare de divort.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata

Pentru a solicita schimbare modalitate plata se prezinta beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si extras de cont daca doreste virare in cont bancar. ( HG 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor)

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal,

In cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexeaza certificatul de deces al beneficiarului de ICC si documente care atesta faptul ca a indeplinit sau nu conditiile de acordare a indemnizatiei (adeverinta primarie PATRINVEM , adeverinta ANAF ca nu a realizat venituri sau adeverinta tip cu veniturile realizate).( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Care sunt documentele necesare pentru reordonantari la dosare deja in plata

Pentru a solicita reordonantarea sumelor neincasate se prezinta beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si solicita suma neincasata.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa?

Noul act de identitate sau viza flotant.

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital?

Certificat casatorie, hotarare de divort, certificat deces.

Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

In cazul in care beneficiarul contesta cuantumul indemnizatiei sau data de acordare a acesteia.(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Care sunt conditiile de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor sociale?

Persoanele îndreptăţite beneficiază de indemnizatie crestere copil prevăzuta de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
– au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
– locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
– În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

(HG 52 / 2011
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 )

Care sunt conditiile de dobandire a drepturilor la beneficii sociale si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.Drepturile de indemnizatie crestere copil se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Prevederile anterioare se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Care sunt cauzele pentru suspendarea dreptului?

Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului?

Dreptul la indemnizatie inceteaza cand copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului.(OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Care sunt cauzele pentru care poate fi suspendata plata ?

Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Care sunt actele necesare pentru indemnizatia de acomodare?

Concediul de acomodare se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii, actele de identitate . Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, HG nr. 579/2016 )

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistenta sociala?

Dupa primirea cererilor de la registratura se scot din arhiva dosarele. Se inceteaza prestatia dupa care emite decizia. Se face o copie a dosarului conform cu originalul care se transmite judetului unde beneficiarul are noul domiciliu si se transfera electronic dosarul in SAFIR.( HG 52 / 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 )

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverinte?

Se elibereaza în termenul stabilit de fiecare agenţie în parte.

Care este motivul suspendarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti; beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei; beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie; beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament; beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile; copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată; beneficiarul a decedat; în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12; beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate. (OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Care este motivul incetarii plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Dreptul la indemnizatie inceteaza cand copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului.( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare)

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Debitele se pot restitui direct la casieria agentiei plătitoare, sau se pot face reţineri lunare din prestaţiile existente.( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare)

Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala?

Data platii dreptului indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor este in perioada 08-27 ale fiecarei luni.

Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac?

In decizia de debit la art. 2 se regaseste perioada si suma pe care ati incasat-o necuvenit . La art. 3 se regaseste motivul pentru care a fost constituit debitul . La art. 4 sunt precizarile referitoare la modul de plata( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare )

Am primit deciziile nu stiu ce sa fac cu ele si nici nu inteleg ce scrie in ele!

Decizia reprezinta un document oficial care va dovededeste calitatea incepand de la o anumita data.( Va poate folosi la spital si ulterior pentru a dovedi inceputul sau sfarsitul perioadei de indemnizatie, care este vechime in munca). In cazul in care nu stiti sa o interpretati va puteti adresa birourilor de relatii cu publicul din cadrul oricarei Agentii de Plati si Inspectie Sociala.(Art. 14 alin 3,4 si 5 din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare)

Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce?

Unul dintre motive poate fi faptul ca sotul putea primi indemnizatie dar nu a formulat cerere si atunci indemnizatia a fost suspendata cu 1 luna inainte de a implini copilul varsta de 2 ani (Art 11 anil 1 lit a si b din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare)

Am beneficiat de ICC si mi-am reluat activitatea. Ce trebuie sa fac pentru a beneficia de stimulentul de inserție?

Pentru a beneficia de stimulentul de inserţie, trebuie să vă reluaţi activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.( OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Alocație de plasament

Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asistenta sociala?

In cazul alocatiei de plasament, actele in vederea acordarii dreptului se depun la sediul AJPIS pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care a fost emisa Disp/Hotararea/Sentinta/Certificatul de grefa.(Ordinul nr 1733/2015)

Se poate acorda alocatie de plasament si dupa varsta de 18 ani si la ce perioada se reinnoieste adeverinta de elev/student pentru continuarea plasamentului?

Alocatia de plasament se acorda si dupa varsta de 18 ani ,numai in cazul plasamentului (fiind exclusa tutela),daca tanarul urmeaza o forma de invatamant la zi,fara a depasi insa varsta de 26 ani.Pentru continuarea platii se are in vedere adeverinta tanarului si mentinerea masurii data de DGASPC. Adeverinta de elev se reinnoieste odata la 6 luni.Continuarea platii se efectueaza in baza adev depuse odata la 6 luni din care sa rezulte ca tanarul urmeaza o forma de invatamant la zi.(Ordinul nr 1733/2015)

Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiilor?

Reprezentantul legal se poate schimba (fac exceptie asistentii maternali) printr-o cerere la care anexam copia C.I .

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

Pasii pentru un transfer electroic in alt judet sunt :persoana beneficiara adreseaza o cerere de transfer la AJPIS ul unde este in plata si anexeaza o copie a B.I. cu noua adresa. In urma cererii efectuam transferul electronic catre judetul unde are noul domiciliu.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata?

Documente necesare pentru modificarea modalitatii de  plata: cerere R.L; copie C.I reprezentant legal; copie extras de cont (unde e cazul).

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal?

Documentele necesare pentru modificare reprezentant legal sunt: copie Sent/Hotarare/Dispozitie cu noul reprezentant legal; copie C.I reprez.legal;copie certif nastere ori B.I beneficiar

Care sunt documentele necesare pentru plata drept restant?

Documentele pentru reordonantari sunt:cerere; copie B.I reprezentant legal; copie certif nastere beneficiar ori copie C.I

Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa?

Actele necesare pentru modificare de adresa sunt ;cerere si copie dupa actul de identitate cu noua adresa/resedinta.

Care sunt conditiile de acordare a alocatiei de plasament si care sunt actele necesare ?

Actele necesare acordarii dreptului de alocatie de plasament :cerere tip;copia actului de identitate al beneficiarului;copia certificatului de nastere al copilului ori actul de identitate al acestuia;copia Dispozitiei/Hotararii/sentintei/Certificatul de grefa; in cazul in care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului ,ceererea va fi insotita de actul constatator al nasterii sau extrasul de nastere;in cazul copilului cu dizabilitati,cererea vi fi insotita de copia certificatului de handicap; pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani,cererea va fi insotita de copia dovezii continuarii studiilor la o forma de invatamant de zi.

Care sunt cauzele pentru care poate fi incetata/suspendata plata ?

Cauzele suspendarii platii alocatiei de plasament sunt:tanarul a implinit 18 ani si a prezentat adev de elev; tanarul de 18 ani nu a prezentat adev de elev la 6 luni;tanarul de 18 ani nu are mentinere de masura emisa de DGASPC ; sunt3 mandate neachitate consecutiv.(Ordinul nr 1733/2015)

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asisitenta sociala ?

Transferul unui dosar de plasament are legatura cu stabilirea domiciliului in alt judet a reprezentantului legal .Transferul se face la cerere si cuprinde o copie a dosarului existent dupa care s-au achitat drepturile.

Care este motivul suspendarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Motivele suspendarii aloc de plasament sunt:pentru tinerii de peste 18 ani nu s-a prezentat adev de elev la 6 luni; tanarul a implinit 18 ani nu are de la DGASPC Hot. de mentinere; 3 luni consecutive nu s-au incasat drepturile.(Ordinul nr 1733/2015)

Care este motivul incetarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Motivele incetarii aloc de plasament sunt: copilul a implinit 18 ani si nu frecventeaza scoala ;tanarul a implinit 26 ani; a decedat copilul sau reprezentantul legal al acestuia; a incetat masura de plasament.(Ordinul nr 1733/2015)

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Modalitate de restituire a unui debit este prin retinerea esalonata din drepturi (daca mai este in plata)1/3 sau achitarea prin casierie ori contul institutiei a debitului in termen de 180 zile de la comunicare.(Ordinul nr 1733/2015)

Cand primesc dreptul dupa ce am depus deja dosarul la Primarie ?

Dreptul se primeste imediat ce actele sunt depuse de DGASPC la sediul AJPIS. Se primeste de obicei in urmatoarea luna celei in care a fost emisa Dispozitia/Hotararea/Sentinta/Certificat grefa(Ordinul nr 1733/2015)

Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce?

Alocatia de plasament este in suma fixa.Diferenta de cuantum poate fi generata de existenta sau nu a unui certificat de handicap pentru copil; stabilirea unui debit din care se retine 33%din alocatia in plata; revocarea unei masuri de plasament pentru un copil acolo unde sunt mai multi copii in plata.(Ordinul nr 1733/2015)

Alocație de stat pentru copii

Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Dosarul se depune la primaria de domiciliu sau la secretariatul institutiei de invatamant, in situatia tinerilor care au implinit 18 ani si urmeaza o forma de invatamant. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Nu am mai primit alocatia si doresc sa stiu ce trebuie sa fac pentru a putea primi banii din urma?

Se depune o cerere insotita de copia actului de identitate si de documente justificative, dupa caz. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea in cont a drepturilor de beneficii de asistenta sociala?

Reprezentantul legal trebuie sa depuna o cerere scrisa prin care solicita acest lucru, insotita de copia actului de identitate si extras de cont, cont deschis pe numele lui. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS?

Deciziile de acordare/suspendare/modificare/incetare se transmit prin posta la adresa de domiciliu a titularului sau se pot ridica de la sediul institutiei. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Ce trebuie sa contina dosarul de alocatie de stat pentru copiii nascuti in strainatate ?

1.Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii semnata de catre reprezentantul legal al copilului;

2.Documente justificative:copia certificatului de nastere al copilului (transcris daca este cazul)si al actului de identitate al reprezentantului legal, documentele din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si documente justificative, care sa ateste faptul ca minorul a benficiat/nu a beneficiat in spatiul UE de prestatii sociale. Daca se doreste efectuarea platii beneficiului social intr-un cont bancar se ataseaza un extras de cont al reprezentantului legal. Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcţie de situaţia în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004. ( Temei legal: Legea 61/1993 HG nr.577/2008 Regulamentul European CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Regulamentul CE nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentul European CE nr. 883/2004.)

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

In cazul schimbarii adresei de domiciliu sau de resedinta in aria de competenta a altei agentii teritoriale, reprezentantul legal sau, dupa caz, tanarul va comunica in scris agentiei teritoriale care a efectuat plata, pana la momentul intervenirii schimbarii, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia. Acesta trebuie sa depuna o cerere scrisa de solicitare a transferului dosarului in alt judet, insotita de copia actului de identitate in care este mentionata adresa din alt judet si copii ale certificatelor de nastere ale copiilor. In consecinta, drepturile vor fi incetate si se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentatiei privind plata la agentia mentionata, prin posta militara. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993)

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Neindeplinirea obligatiei privind comunicarea scris despre orice modificare intervenita de natura sa determine incetarea, suspendarea, modificarea drepturilor de alocatie de stat pentru copii, incasarea simultana a alocatiei de stat pentru copii in 2 state membre ale U.E. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993)

Care sunt documentele necesare pentru modificari de nume?

Cerere scrisa insotita de copia cartii de identitate (hotarare de divort). ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993)

Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata?

Cerere scrisa de solicitare a schimbarii modalitatii de plata insotita de copia actului de identitate si extras de cont(daca este cazul) deschis pe numele reprezentantului legal sau tanarului, dupa caz. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal?

Cerere scrisa prin care reprezentantul legal solicita modificarea reprezentantului legal, insotita de copii carti de identitate parinti si copie certificat de nastere copil. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Care sunt documentele necesare pentru reordonantari la dosare deja in plata?

Reprezentantul legal solicita in scris plata alocatiei de stat, anexand copii dupa cartea de identitate si certificatele de nastere ale copiilor. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa?

Cerere scrisa insotita de copia actului de identitate. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993)

Care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de alocatie pentru copii?

Alocatia de stat pentru copii se acorda tuturor copiilor, fara discriminare, inclusiv copiilor cetatenilor straini si persoanelor fara cetatenie rezidenti in Romania, daca locuiesc cu parintii, pana la varsta de 18 ani precum si tinerilor peste 18 ani, care urmeaza cursuri de invatamant liceal sau profesional, pana la terminarea acestora. Tinerii care repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu exceptia celor care repeta din motive medicale, dovedite cu certificat medical. Dreptul se acorda in baza cererii reprezentantului legal, insotita de copia cartii de identitate, certificat de nastere copil, precum si documente din care rezulta situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si de orice alte justificative: livret de familie, hotarare judecatoreasca de incredintare a copilului, in caz de divort/ in vederea adoptiei, de incuviintare adoptie, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura de protectie speciala / dispozitia directorului directiei generale de asistenta sociala, hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei, dispozitia autoritatii tutelare, act de deces al unuia dintre parinti, alte documente. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului?

Alocatia de stat pentru copii inceteaza in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tanarul nu mai urmeaza cursurile liceale sau profesionale, copilul cetatenilor straini sau apatrizi nu mai locuieste in Romania. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Care sunt actele necesare pentru suspendarea alocatiei de stat in Romania?

Reprezentantul legal solicita in scris suspendarea platii alocatiei de stat in Romania, anexand copii dupa cartea de identitate si certificatele de nastere ale copiilor. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asisitenta sociala ?

In cazul schimbarii adresei de domiciliu sau de resedinta in aria de competenta a altei agentii teritoriale, reprezentantul legal sau, dupa caz, tanarul va comunica in scris agentiei teritoriale care a efectuat plata, pana la momentul intervenirii schimbarii, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia. Acesta trebuie sa depuna o cerere scrisa de solicitare a transferului dosarului in alt judet, insotita de copia actului de identitate in care este mentionata adresa din alt judet si copii ale certificatelor de nastere ale copiilor. In consecinta, drepturile vor fi incetate si se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentatiei privind plata la agentia mentionata, prin posta militara. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverinte?

Maxim 30 de zile de la inregistrare. ( Temei legal: OUG nr. 27/2002 privind solutionarea petitiilor;)

Care este motivul incetarii alocatiei de stat pentru copii?

Alocatia de stat pentru copii inceteaza in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tanarul nu mai urmeaza cursurile liceale sau profesionale, copilul cetatenilor straini sau apatrizi nu mai locuieste in Romania. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Debitul poate fi restituit fie la caseria agentiei teritoriale care l-a constituit si v-a comunicat decizia de debit sau in numarul de cont mentionat in decizia de debit. Daca beneficiati in continuare de drepturi, se pot face retineri esalonate din drepturile (alocatie de stat) aferente lunilor urmatoare. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala?

Plata alocatiei de stat pentru copii se efectueaza in perioada 8-27 a fiecarei luni in curs pentru luna anterioara. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Cand primesc dreptul dupa ce am depus deja dosarul la Primarie ?

Primaria are obligatia de a transmite lunar agentiilor teritoriale, pana la data de 5 a fiecarei luni, cererile inregistrate in luna anterioara precum si documentele justificative. Acordarea alocatiei de stat pentru copii se stabileste prin decizia directorului executiv al directiei teritoriale in termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea cererii de catre primari, de catre conducatorul directiei generale, inspectoratele scolare sau unitatile de invatamant, urmand ca plata sa se efectueze in luna urmatoare aprobarii dreptului. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac?

Decizia de debit a fost emisa ca urmare a incasarii in mod necuvenit a alocatiei de stat pentru copii si contine informatii privind persoana care a incasat aceste sume, perioada constituirii debitului, suma, motivul si termenul de 180 de zile pentru efectuarea platii si contul in care poate fi virata suma precum si mentiunea ca poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Ea reprezinta titlu executoriu de la data comunicarii iar debitul constituit prin decizia de debit trebuie achitat in termen de 180 de zile in nr. de cont care se regaseste in decizie sau la casieria agentiei teritoriale care a emis-o. ( Temei legal: H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993, )

Ajutoare de urgență

S-au aprobat cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă şi când se acordă ajutoarele?

Ajutoarele de urgenţă se acodă de către Guvernul României, printr-o hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României ( Temei legal: HG nr. 50/2011 )

Concediu de acomodare

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004

Beneficii de asistență socială

Ce sunt beneficii de asistență socială?

Beneficile de asistență socială sunt măsuri noncontributive de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege. (conform art. 5, lit. c) din Legea 47 din 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială)

Ce sunt alocaţiile familiale?

Alocaţiile familiale sunt prestaţiile sociale care se acordă familiilor şi au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor. (conform art. 17, alin. (2) din Legea 47 din 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială)

Ce sunt ajutoarele sociale?

Ajutoarele sociale sunt prestaţiile sociale care se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate şi ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viaţă, evaluate prin anchetă socială, precum şi prin alte instrumente specifice. (conform art. 17, alin. (3) din Legea 47 din 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială)

Ce sunt indemnizaţiile şi facilităţile?

Indemnizaţiile şi facilităţile sunt prestaţiile sociale care se acordă persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale şi asigurării unei vieţi autonome. (conform art. 17, alin. (4) din Legea 47 din 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială)

Ce sunt indemnizaţiile cu caracter reparatoriu?

Indemnizaţiile cu caracter reparatoriu sunt acele indemnizaţii care se acordă persoanelor şi, după caz, familiilor acestora, care au suferit daune în urma unor evenimente sociopolitice sau legate de catastrofe şi calamităţi naturale, recunoscute prin lege. (conform art. 17, alin. (4) din Legea 47 din 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială) ala)

Ce este domiciliul şi ce este reşedinţa?

Domiciliul unei persoane este acolo unde ea îşi are locuinţa permanentă sau principală, iar reşedinţa unei persoane este locul de şedere temporară. (conform art. 13 din Decretul 31 din 1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice)

Ce înţelegem prin “familie”?

Familia este:
(1) reprezentată de soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, şi rudele şi/sau afinii până la gradul IV inclusiv, care au domiciliul ori reşedinţa comună prevăzută în actele de identitate şi gospodăresc împreună.
(2) Se consideră familie şi persoana care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:
i) este necăsătorită;
ii) este văduvă;
iii) este divorţată;
iv) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/ disparută prin hotărâre judecătorească;
v) nu a împlinit vârsta de 18 ani, dar are capacitate deplină de exerciţiu.
(3) În sensul pct. 1. se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi/ sau ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
(4) Se consideră familie şi persoanele fără domiciliu care se află în una din situaţiile menţionate la pct. 1. – 3.

Ce înţelegem prin “copil”?

Copilul este persoana care nu a împlinit varsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplina de exerciţiu, în condiţiile legii. (conform art. 4 lit. a) din Legea 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului)

Ce înseamnă capacitate deplină de exerciţiu?

Capacitatea deplină de exerciţiu este capacitatea de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii, a persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani sau a persoanei care se căsătoreşte înainte de această vârstă. (după Decretul 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice)

Ce înseamnă persoana singură?

Persoana singură este persoana cu sau fără domiciliu, care are capacitate de exerciţiu deplină, locuieşte şi se gospodăreşte singură. (După definiţia din reglementările privind venitul minim garantat)

Ce înseamnă persoana cu handicap?

Persoana cu handicap este, acea persoană căreia, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, îi lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitand măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale; (Conform art. 2, alin. (1) din Legea 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)

Ce înţelegem prin persoane care gospodăresc împreună?

Persoanele care gospodăresc împreună reprezintă grupul de persoane între care nu există relaţii de rudenie, dar care locuiesc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Ce este dosarul unic?

Dosarul unic reprezintă totalitatea informaţiilor referitoare la membrii unei familii sau, după caz, la persoana singură, în baza cărora se stabileşte şi se gestionează dreptul de a beneficia de prestaţii sociale, conform legii. Dosarul unic se întocmeşte pentru toate prestaţiile solicitate sau de care beneficiază persoana singură sau membrii unei familii sau ai unei gospodării.

Ce este reprezentantul legal al reprezentantului de dosar, al beneficiarului prestaţiei sau al titularului plăţii?

Reprezentantul legal al reprezentantului de dosar, al beneficiarului prestaţiei sau al titularului plăţii este persoana împuternicită de drept sau prin mandat să exercite drepturile şi să execute obligaţiile persoanei care are calitatea de reprezentant de dosar, beneficiar al prestaţiei, respectiv de titular al plăţii, în legătură cu prestaţiile sociale din prezenta lege.

Ce este reprezentantul de dosar?

Reprezentantul de dosar este persoana cu capacitate deplină de exerciţiu, desemnată de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia, care depune cererea însoţită de documentele justificative necesare şi răspunde de dosarul unic în faţa autorităţilor competente

Ce este beneficiarul prestaţiei?

Beneficiarul prestaţiei este persoana singură ori familia sau gospodăria care îndeplineşte condiţiile legale pentru primirea unei prestaţii sociale.

Ce este titularul plăţii?

Titularul plăţii este beneficiarul prestaţiei sociale sau o altă persoană fizică sau juridică, îndreptăţită conform legii la plata prestaţiei sociale.

Ce înseamnă plata lunară unică?

Plata lunară unică reprezintă plata ansamblului sumelor pentru prestaţiile sociale cuvenite în baza unui dosar unic, către unul sau mai mulţi titulari.

Ce este ancheta socială?

Ancheta socială este, o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, având rol de diagnostic social. (conform art. 5, lit. k) din Legea 47 din 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială)

Ce însemnă venitul net lunar?

Venitul net lunar cuprinde toate veniturile pe care le realizează membrii familiei, persoanele care gospodăresc împreună sau persoana singură, în bani sau în natură, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale. (După art. 8, alin. 1) din Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat, la care s-au adăugat „în bani sau în natură” şi „persoanele care gospodăresc împreună”)

Ce înţelegem prin persoană aptă de muncă?

Persoana aptă de muncă este persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a. are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
b. nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
c. are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci. (După art. 71 din Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat)

Lucrători migranți

Cum este evitată suprapunerea dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene?

Regulile de prevenire a suprapunerii dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei tratează prevenirea situaţiilor în care părinţii primesc drepturi în aceeaşi perioadă de timp, din partea mai multor state membre, în baza activităţii desfăşurate în aceste state membre sau în baza reşedinţei copiilor într-un stat membru UE sau care aparţine Spaţiului Economic European.

Activitatea părintelui şi reşedinţa copilului în RO şi activitatea celuilalt părinte în alt stat membru.

 • Dacă statul de reşedinţă a copilului este RO, iar unul dintre părinţi are activitate în RO, iar celălalt părinte are activitate în alt stat membru, statul competent cu plata prestaţiilor va fi RO (stat de reşedinţă a copilului şi de activitate a unuia dintre părinţi), iar celalalt stat membru de activitate va acorda un complement diferential, stabilit ca diferenţă între cuantumul prestaţiilor acordate în acel stat membru şi cuantumul plătit de România.

EXEMPLU: Romania (stat de activitate a unuia dintre părinţi şi de reşedinţă a copilului) – plăteste 84 lei (aprox. 19 euro) iar Germania (stat de activitate a celuilalt părinte) – plăteşte 184 euro. În acest caz, pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, Germania va plăti un complement diferenţial de 165 euro, în baza activităţii unuia dintre părinţi în acest stat membru UE.

Activitatea unui părinte în RO, activitatea celuilalt părinte în alt stat membru iar reşedinţa copilului în acest stat membru.

 • Dacă activitatea unuia dintre părinţi se desfăşoară în statul de reşedinţă a copilului, atunci acel stat membru trebuie să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copil. Totuşi, dacă RO are un cuantum mai mare al beneficiilor de asistenţă socială, va acorda un complement diferenţial stabilit ca diferenta intre cuantumul beneficiilor de asistenţă socială acordate de RO si cuantumul platit de acel stat membru.

EXEMPLU: Spania (stat de activitate a unuia dintre părinţi şi de reşedinţă a copilului) – plăteşte 25 euro. Romania (stat de activitate a celuilalt părinte) – plăteste alocaţie de stat –  200 lei (aprox. 45 euro). În acest caz, pentru a evita cumulul de beneficii de asistenţă socială şi pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, România va plăti un complement diferential de 20 euro, adică aprox. 88 lei.  

Activitatea unuia dintre părinţi într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în RO, împreună cu celălalt părinte, care nu desfăşoară nici o activitate în RO.

 • Statul de activitate a părintelui va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în RO, conform legislaţiei acelui stat. Dacă în RO cuantumul alocaţiei pentru copil este mai mare decât cuantumul acordat în statul membru de activitate, RO plăteşte diferenţa între suma acordată conform legislatiei sale şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei acelui stat membru.

EXEMPLU: În Italia (stat de activitate al unuia dintre părinţi) cuantumul prestatiilor este 137 euro. În RO (stat de reşedinţă al copilului cuantumul beneficiilor este de 84 lei (aprox. 19 euro). Deci, Italia va plăti beneficiile pentru copil în cuantum de 137 euro iar RO va suspenda dreptul la alocaţie de stat, pentru că nu exista o diferenţă de plată între suma acordată conform legislatiei italiene şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei române.

Activitatea părinţilor într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în RO (în întreţinerea bunicilor sau a altor persoane).

 • Statul de activitate a părinților va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în RO, conform legislaţiei acelui stat. Dacă RO acordă beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, pe baza reşedinţei copilului, în cuantum mai mare decât statul emmbru de activitate al părinţilor, atunci RO va plăti un complement diferenţial, adică diferenţa între suma acordată conform legislaţiei sale şi cuantumul acordat de statul de angajare a părinţilor.

EXEMPLU Germania (stat de activitate a părinților) – plăteşte 184 euro. Romania (stat de reședință a copilului) – plătește alocaţie de stat în valoare de 84 lei (aprox. 19 euro). În acest caz, Germania va plăti prestaţiile pentru copil în cuantum de 184 euro, iar România va suspenda dreptul la alocația pentru copil deoarece cuantumul la care are dreptul copilul conform legislaţiei române nu depășeste cuantumul plătit de Germania.

Care sunt regulile de acordare a drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene? / Cum se stabilește statul competent să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copiii lucrătorilor migranți?

Statul competent se determină prin analiza situaţiei individuale a familiei pe baza următoarelor criterii:

 • Statul membru în care işi desfăşoară activitatea părinţii;
 • Statul de reşedinţa al părinţilor şi statul de reşedinţă al copiilor;
 • Statul membru care plăteşte pensia pentru titularii de pensie care au în întreţinere copii.

Regulile de bază pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în statele membre UE sau care aparţin Spaţiului Economic European:

 • Dreptul la prestaţiile familiale prevăzute de legislaţia ţării de angajare: indiferent de statul membru de reşedinţă a lucrătorului migrant şi al membrilor familiei sale, acesta are dreptul la beneficiile de asistenţă socială din statul în care îşi desfăşoară activitatea.

EXEMPLU: Copilul are domiciliul/reşedinţa în RO, iar părinţii desfăşoară activitate în Olanda. Olanda va plăti beneficiile de asistenţă socială pentru copilul care a rămas pe teritoriul RO, conform prevederilor legislaţiei sale şi în cuantumul prevăzut de legislația acestui stat. RO va suspenda drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru copil pe această perioadă. Totuşi, dacă cuantumul beneficiilor la care ar avea dreptul copilul în RO este mai mare decât cel acordat în statul de activitate al părinţilor, atunci RO poate acorda un complement diferenţial, calculat ca diferenţă între cuantumul beneficiilor de asistenţă socială acordate de RO şi cuantumul plătit in acel stat membru. În situaţia în care copilul îşi schimbă reşedinţa în statul de activitate al părinţilor, RO nu va mai trebui să plătească un complement diferenţial, competenţa plăţii beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei devenind a statului de activitate al părinţilor.

 • Perioadele de activitate salarială sau independentă realizate într-un alt stat membru sunt totalizate şi sunt luate în considerare la stabilirea dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei .

EXEMPLU: La stabilirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului pe teritoriul RO, cele 12 luni de venituri profesionale înaintea datei naşterii copilului, pot fi constituite şi din perioadele în care persoanele au desfăşurat activităţi în alte state membre ale UE sau în state care aparţin Spaţiului Economic European, cu condiţia ca solicitantul să aibă calitatea de asigurat în România la data naşterii copilului. 

Cât timp durează pâna intru în posesia drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Formularele europene vor fi transmise către instituţia competentă din celălalt stat membru, iar perioada de timp scursă între data completării formularului şi data la care o să vă fie plătit dreptul este de aproximativ trei luni, dar depinde de corectitudinea informaţiilor completate în formular (nume, prenume, adrese, CNP,etc.) precum şi de perioada necesară obţinerii de informaţii de la alte instituţii abilitate( casa judeţeană de pensii, ITM, evidenţa populaţiei, după caz).

Cum pot fi repus în drepturi în România dupa încheierea activităţii din Statul Membru şi revenirea în România?

Alături de actele necesare conform legislaţiei româneşti, este necesară completarea unui formular european de către instituţia competentă în care aţi desfăşurat activitatea profesională, care să ateste că activitatea şi dreptul la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în acest stat s-au încheiat.

Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în alte state membre ale Uniunii Europene?

În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru al UE, indiferent de locul de reședință al membrilor de familiei, aceștia au dreptul la beneficiile pentru copii acordate de statul membru de activitate și depun cererea de beneficii la instituţia competentă cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din acel stat membru, conform modelului prevăzut de legislația acelui stat membru. În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru şi care nu au dreptul la beneficii pentru copil în acest stat membru, aceștia pot solicita acordarea alocaţiei de stat pentru copii în România. Cererea completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului, împreună cu actele doveditoare, poate fi depusă la primărie şi de către mandatar, persoană împuternicită prin procură specială. Totodată, la momentul depunerii dosarului de alocație de stat, aceștia trebuie să prezinte și o dovadă eliberată de autoritățile competente din statele membre în care și-au stabilit reședința și iși desfășoară activitatea profesională, din care să reiasă că membrii familiei nu sunt îndreptățiți la beneficii pentru copii în acel stat membru (dovada poate fi un formular european eliberat de instituția din statul membru de activitate sau orice alt document oficial eliberat de acea instituție).

Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în România?

Pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din România, lucrătorii migranţi depun cererea de beneficii la primăria în a cărei rază teritorială au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare. Cererea se întocmeşte potrivit modelului prevăzut de legislaţia română în vigoare. Cererea este însoţită de alte documente justificative, la solicitarea primăriei, conform legislaţiei române în vigoare.

Care sunt instituțiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei de la nivel local?

Agențiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti,(APISMB) reprezintă instituţiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidenţa Regulamentului nr.883/2004 şi au următoarele atribuţii principale în domeniu: 

 • informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene şi punerea la dispoziţia acestora a formularelor necesare;
 • procesează cererile persoanelor care solicită beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene menţionate;
 • stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare şi în baza prevederilor regulamentelor europene;
 • efectuează plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei conform prevederilor legislaţiei române în vigoare;
 • comunică direct, sau prin intermediul ANPIS, cu instituţiile competente cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte state membre;
 • solicită informaţii prin intermediul formularelor europene sau prin adrese, cu privire la persoanele care solicită beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei , de la instituţiile competente cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte state membre;
 • completează formularele europene primite din partea instituţiilor competente din alte state membre;
 • realizează evidenţa financiar-contabilă la nivel teritorial a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei stabilite în baza regulamentelor comunitare, precum şi a plăţilor efectuate.

Care este instituția competentă la nivel național pentru administrarea și gestionarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentelor europene 883/2004 și 987/2009?

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS)reprezintă instituția de la nivel central care administrează și gestionează plata tuturor beneficiilor de asistenţă socială şi are printre atribuţii, următoarele:

 • asigură corespondenţa cu statele membre prin intermediul formularelor europene pentru domeniul beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
 • informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene;
 • elaborează răspunsuri la petițiile adresate de persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate, privind criteriile de acordare a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în România, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 883/2004.
 • realizează evidenţa financiar-contabilă a drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranţi, precum şi a plăţilor efectuate.

Ce categorii de persoane beneficiază de prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004?

Beneficiază de prevederile Regulamentului nr. 883/2004 cetățenii statelor membre ale UE, cetățenii din Norvegia, Liechtenstein, Islanda (adică ţările Spaţiului Economic European) şi din Elveţia, precum și cetățenii statelor terțe, care au domiciliul sau reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru, dacă aceștia își exercită dreptul la libera circulație în interiorul UE și se află în una dintre situațiile următoare:

 • Sunt salariaţi sau lucrători independenţi cu reşedinţa într-un stat membru al UE ;
 • Sunt persoane aflate în şomaj, ca urmare a unei activităţi salariale sau independente desfăşurate într-un stat membru;
 • Sunt  titulari de pensie și au copii în întreţinere.

Care sunt tipurile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentului nr. 883/2004, la care au dreptul în România lucrătorii migranți?

  • Alocaţia de stat pentru copii, conform Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în cuantum de 84 lei lunar sau 200 lei lunar (până la vârsta de 18 ani – în cazul copilului cu handicap).
  • Indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulentul lunar,conform OUG nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Indemnizaţiile speciale pentru creşterea copilului cu handicap,conform art.12 din Legea nr. 448/2006 republicată.

Care este primul pas pe care trebuie să-l fac pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Este indicată începerea procedurii din statul membru UE  în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător migrant, adresându-vă instituţiei competente din acest stat. Trebuie să stiţi că va fi necesar să oferiţi informaţii complete şi corecte pentru formularul european pe care instituţia îl va iniţia în vederea stabilirii dreptului la beneficii pentru copil.

Ce trebuie să ştiu despre beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei acordate în Uniunea Europeană?

Beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei sunt prevăzute în legislaţia tuturor statelor membre, însă criteriile de acordare şi valoarea lor variază considerabil de la o ţară la alta.

Care sunt principiile fundamentale ale Regulamentului (CE) 883/2004 şi ale Regulamentului de aplicare 987/2009 pe baza cărora este analizat dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei al lucrătorilor migranţi?

 • Egalitatea de şanse/tratament – acordarea acelorași drepturi și obligații de securitate socială lucratorii migranti, în aceleași condiții ca și pentru proprii cetățeni; acest principiu a fost întărit prin introducerea art. 5 din Reg. 883/2004 – Asimilarea prestaţiilor, veniturilor, faptelor sau evenimentelor.
 • Totalizarea perioadelor de asigurare – intervine în vederea reconstituirii carierei comunitare a lucratorului migrant; în acest scop, instituţia competentă trebuie să ia în considerare perioadele de asigurare, de angajare sau de domiciliu realizate în alt stat, ca şi când acestea ar fi perioade realizate în condiţiile propriei legislaţii.
 • Unicitatea legislaţiei aplicabile – determinarea legislaţiei aplicabile constă în rezolvarea conflictului de legi prin determinarea legislaţiei statului competent, astfel încât lucrătorii migranţi, în exercitarea activităţii profesionale, să fie supuși prevederilor legislației unui singur stat.

Beneficii sociale

Întrebari și răspunsuri – privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – în conformitate cu Legea nr. 66 din 2016